.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

Čitanje Knjige proroka Amosa (Am 6, 1a.4-7)

Ovo govori Gospodin svemogući: »Jao bezbrižnima na Sionu i spokojnima na samarijskoj gori! Ležeći na bjelokosnim posteljama, na počivaljkama izvaljeni, jedu janjad iz stada i telad iz staje; deru se uza zvuk harfe, izumljuju glazbala ko David, piju vino iz vrčeva i mažu se najfinijim uljem, al za slom Josipov ne mare. Stog će prvi sad biti prognani; umuknut će veselje raskošnika.« Riječ Gospodnja.

Pripjevni psalam: Hvali, dušo moja, Gospodina! ( Ps 146,6c-10)

  • On ostaje vjeran dovijeka, potlačenima vraća pravicu, a gladnima kruha daje.
  • Gospodin oslobađa sužnje, Gospodin slijepcima oči otvara. Gospodin uspravlja prignute, Gospodin ljubi pravedne.
  • Gospodin štiti pridošlice, sirote i udovice podupire, a grešnicima mrsi putove.
  • Gospodin će kraljevati dovijeka, tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

ll
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju (1Tim 6, 11-16)
Božji čovječe! Teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću! Bij dobar boj vjere, osvoji vječni život na koji si pozvan i radi kojega si dao ono lijepo svjedočanstvo pred mnogim svjedocima! Zapovijedam pred Bogom koji svemu život daje i pred Kristom Isusom koji pred Poncijem Pilatom posvjedoči lijepo svjedočanstvo: čuvaj zapovijed, neokaljano i besprijekorno, do pojavka Gospodina našega Isusa Krista. Njega će u svoje vrijeme pokazati On, Blaženi i jedini vladar, Kralj kraljevâ i Gospodar gospodarâ, koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječna! Amen. Riječ Gospodnja.

Advertisements

Aleluja ( 2Kor 8, 9)
Isus Krist, premda bogat, posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 16, 19-31)
U ono vrijeme: Reče Isus farizejima: »Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio. A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve. Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš te bu­de pokopan. Tada u teškim mukama u pa­klu, podiže svoje oči te izdaleka ugleda Abra­­ha­ma i u krilu mu Lazara pa zavapi: ’Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i ­rashla­di mi jezik jer se strašno mučim u ovom pla­­me­nu.’ Reče nato Abraham: ’Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a ­­tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mu­čiš. K tome između nas i vas zjapi ­­pro­va­li­ja golema te koji bi i htjeli prijeći ­­odav­de k vama, ne mogu, a ni odatle k nama ­prije­laza nema.’ Nato će bogataš: ’Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. Imam petero braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.’ Kaže Abraham: ’Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!’ A on će: ’O ne, oče Abrahame! Nego dođe li tko od mrtvih k njima, obratit će se.’ Reče mu: ’Ako ne slušaju Mojsija i Prorokâ, ne će povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane.’« Riječ Gospodnja.


Podijelite ovo s prijateljima!